ทำไมเด็กบางคนจึงมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลา เมื่อทำการบ้านหรือสอบ ทำให้ได้คะแนนไม่ดี?

เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีศักยภาพแต่กำเนิดที่แตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเด็กบางคนอาจเกิดอาการใจลอย เหม่อลอยในระหว่างทำการบ้านหรือทำการสอบได้ง่าย หรือเด็กบางคนอาจมีความคิดไปในเรื่องอื่นที่เขาสนใจ หรือเด็กบางคนอาจมีความคิด หรือเนื้อหาที่เรียนรู้อยู่ในหัวมากมาย แต่ไม่สามารถเรียบเรียงออกมาตอบในการบ้านหรือในข้อสอบได้ หรือเด็กบางคนอาจมีความประมาท สะเพร่า ไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองที่ตอบในการบ้านหรือข้อสอบได้ ฯลฯ ทำให้คะแนนออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งการวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือ สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดที่ก่อให้เกิดอาการ เหล่านี้ รวมทั้งวิธีการแก้ไข แนะนำ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงได้ ทำให้คะแนนออกมาดีขึ้น