ทำไมเด็กบางคนตั้งใจเรียน ขยัน และเข้าเรียนสม่ำเสมอ แต่ผลการเรียนออกมาไม่ดี มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็ก?

เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน เด็กบางคนสามารถเรียนหลายๆวิชาพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็ว เด็กบางคนควรให้การเรียนแบบเฉพาะด้าน และให้เวลาในการเรียนรู้ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนยังมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่าน บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังบรรยาย หรือสอนแบบบอกเล่า เด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการสัมผัส ทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งหากการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนปกติ หรือว่าการเรียนกวดวิชา เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะกับเด็ก ก็จะมีผลต่อการเรียนรู้ และความเข้าใจของเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะ ช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงความสามารถ และความฉับไวในการเรียนรู้ ตลอดจนช่องทางที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ซึ่งหากผู้ปกครองช่วยให้เด็กได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสม ก็จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ เข้าใจได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น