External Analyst Training Course ครั้งที่ 3

External Analyst Training Course ครั้งที่ 3

อบรมระหว่าง วันที่ 13-15 และ 20-22 พฤษภาคม 2554

เวลาอบรมตั้งแต่ 09.30 - 17.30 น.

 

จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันทันสมัย ในการสแกนและวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพแฝงของบุคคลที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

วันนี้ทาง บริษัท อินบอร์น อินเทลลิเจนซ์ จำกัด  ได้เปิดคอร์สฝึกอบรม การสแกนและวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือ (Dermatoglyphic Analysis หรือ DA) ครั้งที่

ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากร่วมงานเป็นนักวิเคราะห์อิสระ กับทางบริษัท อินบอร์น อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งอบรมโดยนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ

ในการวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือโดยเนื้อหาในการฝึกอบรมกระชับ เข้าใจง่าย ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่นาน อบรมโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด้วยโปรแกรม

และอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงพร้อมทั้งฝึกวิเคราะห์จาก Case Study ของลูกค้าจริง เพื่อเน้นให้ผู้ฝึกอบรมที่จบหลักสูตร รับใบ Certificate จากทางบริษัทฯแล้วสามารถ

นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

งานนักวิเคราะห์อิสระ เหมาะสำหรับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ทำธุรกิจ หรือสถานประกอบการที่กี่ยวข้องกับเด็ก เช่น โรงเรียนเสริมทักษะสำหรับเด็ก โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่

2. ครู อาจารย์ ที่ทำงานด้านการศึกษา หรือด้านพัฒนาการเด็ก

3. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจอยากมีรายได้พิเศษ เพิ่มเติมจากงานประจำ