บริการ

ขั้นตอนในวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

 1. กรอกประวัติส่วนตัว และทำการสแกนลายนิ้วมือผู้เข้ารับบริการ (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)
 2. ทางบริษัทใช้เวลาในการจัดทำรายงาน และเตรียมการวิเคราะห์ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน)
 3. ทางบริษัทนัดพบผู้เข้ารับบริการเพื่อฟังผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • ทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมอง และนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
  • ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นที่มีมาแต่กำเนิด
  • ค่า TRC และความสัมพันธ์กับศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด 10 ด้าน
  • ค่า ATD และอธิบายถึงความฉับไวในการเรียนรู้
  • วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะตัวที่มีมาแต่กำเนิด
  • วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • วิเคราะห์ศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดทั้ง 10 ด้าน (10 Inborn Intelligences)
  • วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริมปรับปรุง
  • วิเคราะห์ความฉลาด 8 ด้านที่สามารถพัฒนาได้ในภายหลัง (8 Multiple Intelligences)
  • วิเคราะห์ศักยภาพโดยรวม (Cross Analysis)
  • แนะนำข้อเสนอโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล