ทำไมเด็กถึงไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้หลักเหตุและผลได้?

Dr. Howard Gardner ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้เสนอแนวคิด ที่ว่า “สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหน แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป” ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เด็กแต่ละคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งเด็กที่ไม่ถนัดในการตอบโจทย์คณิตศาสตร์ หรือปัญหาคำถามที่เป็นเหตุและผล อาจจะถนัดในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือการเล่นกีฬา หรือดนตรีมากกว่าได้ โดยผู้ปกครองสามารถอาศัยสิ่งที่เด็กถนัด มาประยุกต์ใช้ในการกระตุ้น หรือฝึกฝน ให้เด็กเพิ่มความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ คำถามที่เป็นเหตุและผลได้ ซึ่งการวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเด็กแต่ละคน มีความถนัดในด้านไหนเป็นพิเศษ เพื่อที่จะนำความถนัดในด้านนั้น มาช่วยในการฝึกฝนทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดเป็นเหตุและผล